دوازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، شهریور ماه ۱۴۰۱

دوازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

Twelfth National Conference on Management Research and Humanities in Iran

پوستر دوازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

دوازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران