همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، خرداد ماه ۱۳۹۵

همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

پوستر همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران