اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی