دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، فروردین ماه ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

Twelfth International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی