چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی، آبان ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

International Conference on Research in Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی