ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی، تیر ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی

6th International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی