پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی، اسفند ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی

The 5th International Conference on Research in Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی