هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

8th International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی