نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی، تیر ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

9th International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی