یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه، مهر ماه ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه

Eleventh International Conference on Management, Economics and Development

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه

یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه