ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه، اسفند ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

6th International Conference on Research in Management, Economics and Development

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش  در مدیریت، اقتصاد و توسعه

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه