دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۰ تا ۸ دی ۱۳۹۰ توسط انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران