اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، فروردین ماه ۱۳۸۴

اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

01st Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2005)

اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۴ توسط ،دانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید