دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، اسفند ماه ۱۳۸۶

دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

02nd Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2007)

دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۶ توسط ،دانشگاه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید