پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

05th Iranian Conference on Manufacturing Engineering

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۱ تا ۲۹ بهمن ۱۳۸۱ توسط انجمن مهندسی ساخت و تولید در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید