یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران مهر 89

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۹ توسط انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران