پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، آبان ماه ۱۴۰۱

پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

The 15th International Conference of the Iranian Association for Operations Research

پوستر پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات