دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

The 12th International Conference of Iranian Operations Research Society

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران،انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات