سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، اسفند ماه ۱۳۸۸

سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران