سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران