چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

04th International Conference of Iranian Operations Research Society

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه گیلان در شهر رشت برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران