دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، اسفند ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

The 10th International Conference on Criticism and Analysis of Management in the Third Millennium

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،اندیشکده مطالعات کاربردی ضدبازاریابی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم