کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، آذر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

International Conferencd Criticized and Analysis of Management

پوستر کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي فرهنگي آپادانا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم