چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، مرداد ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

Forth International Conference criticize and analysis of management

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي فرهنگي آپادانا با همكاري مراكز علمي دانشگاهي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم