هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، اسفند ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

8th International Management Review Conference in the Third Millennium

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انديشكده ضدبازاريابي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم