دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، مرداد ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

Second International Conference criticize and analysis of management

پوستر دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي فرهنگي آپادانا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم