چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع، مهر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

Fourth International Conference on Recent Advances in Industrial Management and Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۹ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع