اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع، اسفند ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

First International Conference on Recent Advances in Industrial Management and Engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع