پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک، فروردین ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

The 5th National Conference on Management and Electronic Commerce

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک