پنجمین همایش بین المللی وهشتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران، اسفند ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش بین المللی وهشتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

Fifth International Conference and Eighth National Conference on Management and Accounting of Iran

پوستر پنجمین همایش بین المللی وهشتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

پنجمین همایش بین المللی وهشتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينامركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی وهشتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی وهشتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران