چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران، آذر ماه ۱۳۹۹

چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

The 4th International Conference and the 7th National Conference on Management and Accounting of Iran

پوستر چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينا با مشاركت مركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران