سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، مرداد ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

پوستر سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید.