سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، مرداد ماه ۱۳۹۵