هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، بهمن ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

Heftamin conference between the mullahs of Ranchanasi, counseling and educational sciences

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی