چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

Fourth International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی