اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، خرداد ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

The first conference on psychology, counseling and behavioral science

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در  روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری