چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت، اسفند ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت

4rd International Conference on Industrial Engineering, Productivity and Quality

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت