پنجمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی، مرداد ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

Fifth National Conference on New Ideas in Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

پنجمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.


پنجمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی