شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

16th International Conference on Management Research and Humanities in Iran

پوستر شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.


سایر دوره های این کنفرانس

سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی (۱۳۹۷)

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (۱۳۹۷)

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (۱۳۹۸)

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (۱۳۹۹)

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (۱۳۹۹)

هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (۱۴۰۰)

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (۱۴۰۰)

دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (۱۴۰۱)

یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (۱۴۰۱)

دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی (۱۴۰۲)

سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی (۱۴۰۲)

چهاردهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (۱۴۰۲)

پانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (۱۴۰۲)

هفدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (۱۴۰۳)مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران