چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

Fourth International Conference on Management Studies and Humanities

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران