سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی، خرداد ماه ۱۳۹۷

سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

Third International Conference on Management Studies and Humanities

پوستر سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی