ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

6th International Conference on Management and Humanities Research in Iran

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران