دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی، خرداد ماه ۱۴۰۲

دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

The 12th International Conference on Management and Humanities Research

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی