دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی، اسفند ماه ۱۳۹۶

دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی

The 12th Annual Iranian Conference on e-Learning

پوستر دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی

دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه تهران،انجمن یادگیری الکترونیکی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی