هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۲

هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران

پوستر هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران

هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات در شهر تهران برگزار گردید.