ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، بهمن ماه 90

ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

The 6th National and 3rd International Conference on E-Learning and E-Teaching

پوستر ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی مراجعه فرمایید.


معرفی کنفرانس:
در راستای تداوم برگزاری کنفرانس های سالانه ملی و بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ، میزبانی این دوره از کنفرانس ها در سال 90 ، توسط دانشگاه تهران و با محوریت مرکز آموزش های الکترونیکی، انجام خواهد شد. این سلسله کنفرانس ها با هدف توسعه فرهنگ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در یادگیری و بررسی راهکارها، چالش ها و روش های ارزشیابی این نوع آموزش برگزار می گردد.

تأکید کنفرانس 90 برجنبه های زیر می باشد :
• یادگیری/ یاددهی، طراحی، روش شناسی و ارزیابی
• جنبه های مهندسی و فناورانه در یادگیری الکترونیکی
• سیاست های تضمین کیفیت، ارزشیابی و اعتبار سنجی در یادگیری الکترونیکی
• جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی در نظام یادگیری الکترونیکی
• جنبه های راهبردی، مدیریت و سازمان در یادگیری الکترونیکی
• کاربردها و مورد کاوی در نظام یادگیری الکترونیکی

به همین دلیل شعار " توانمند کردن یادگیرنده از طریق تنیدن ابزار و روش های فناورانه در فرآیند یاددهی -یادگیری" به عنوان شعار این کنفرانس در نظر گرفته شد .این کنفرانس در بخش های زیر برگزار می گردد و در پایان کنفرانس از برترین های هر بخش ، توسط کمیته برترین ها تقدیر بعمل خواهد آمد.
• مقاله
• سخنرانی
• کارگاه
• نمایشگاه
• برترین ها

کمیته علمی کنفرانس از تمامی استادان و دانش پژوهان برای ارسال مقاله های علمی و پژوهشی خود به این کنفرانس دعوت به عمل می آورد. مقالات برتر توسط کمیته علمی کنفرانس انتخاب شده و مقالات پذیرفته شده بخش بین المللی کنفرانس در IEEE فهرست خواهند شد، همچنین مقالات (فارسی و انگلیسی) برتر کنفرانس، در مجلات علمی -پژوهشی JITM و IJICT چاپ خواهند شد.

فراخوان جشنواره تجارب یادگیری و آموزش الکترونیکی - ترویج تجارب، تحقق تعالی محورهای اصلی کنفرانس:
محور اول : یادگیری/ یاددهی، طراحی، روش شناسی و ارزیابی
1.چه مولفه هایی در چارچوب محیط های یادگیری الکترونیکی برای اثربخشی یاددهی/یادگیری باید مورد توجه قرار گیرد؟
2.چه معیارها و ضوابطی در تلفیق رویکردهای یادگیری بر اساس نیازهای یادگیرنده باید مد نظر قرار گیرد؟
3.ویژگیهای محیط های یادگیری الکترونیکی برای تحقق یادگیری مداوم؛ ارزیابی صحیح یادگیرنده؛ و تامین امنیت و اعتماد کدامند؟
4.چه تغییراتی در روش شناسی برای رویکرد های یاددهی/یادگیری اثربخش در محیط های الکترونیکی ضروری است؟
5.مولفه های پداگوژیک چه نقشی در طراحی محتوای آموزشی در محیط های یادگیری الکترونیکی می توانند داشته باشند؟

محور دوم: جنبه های مهندسی و فناورانه در یادگیری الکترونیکی
1.فناوری و روند پیشرفت آن چه نقشی در طراحی و تطبیق محتوای الکترونیکی و نیز واسط های هوشمند با مدل یادگیرنده دارد؟
2.همکاری در محیط های مجازی باید از چه مولفه های فناورانه ای برخوردار باشد؟
3.چه مسائل حل نشده ای در حوزه یادگیری الکترونیکی مطرح است که با داده کاوی می توان راه حلهایی برای آنها ارائه نمود؟
4.چه مولفه هایی در طراحی ابزارهای پشتیبان محیط الکترونیکی و کاربری بهینه آن باید مدنظر قرار گیرد؟
5.روش شناسی، استانداردها و هستان نگاری ها چه نقشی در ایجاد و توسعه محتوای آموزشی در محیطهای یادگیری الکترونیکی دارند؟

محور سوم: سیاستهای تضمین کیفیت، ارزشیابی و اعتبار سنجی در یادگیری الکترونیکی
1.چه ویژگیهایی در سیاستها و معیارهای سنجش و اعتبارسنجی دوره ها و موسسه های یادگیری ضروری است؟

2.چه ویژگیهایی برای چارچوب های ارزیابی محتوای الکترونیکی با توجه به رسالت کارکردی آن باید مورد توجه قرار گیرد؟
3.چه نو آوریهایی در حوزه استانداردها و محک های ارزشیابی درس، برنامه درسی، مدرس، سامانه و سایر عوامل یادگیری الکترونیکی قابل ارائه است؟
4.چه مولفه هایی باید برای مدیریت کیفیت و بهبود آن در سامانه های آموزش یار/ پژوهش یار در محیط یادگیری الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد؟
5.تجربه های موفق و نوآورانه در یادگیری/یاددهی الکترونیکی شامل چه نکات مهمی برای تضمین کیفیت، ارزشیابی و اعتبار سنجی در یادگیری الکترونیکی می باشد؟

محور چهارم: جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی در نظام یادگیری الکترونیکی
1.چه مولفه هایی برای مشارکتی ساختن یادگیری و فعال ساختن اجتماعات یادگیری باید مورد توجه قرار گیرد؟
2.چه عناصری در همکاری میان صنعت و جامعه در تحقق اهداف تشکل حرفه ای یادگیری الکترونیکی ضروری است؟
3.مشکلات، چالش ها و پیامدهای اجتماعی- فرهنگی در یادگیری الکترونیکی و یادگیری در محیط مجازی چیست؟
4.نقش شبکه های دانش در ارتقای یادگیری در محیط مجازی و اهداف تشکل حرفه ای یادگیری چیست؟
5.نقش یادگیری/یاددهی الکترونیکی در ارتقا فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه چه می تواند باشد؟

محور پنجم: جنبه های راهبردی، مدیریت و سازمان در یادگیری الکترونیکی
1.الگوهای نوین برای راهبری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت منابع انسانی و سایر حوزه های مدیریت در کسب و کارهای یادگیری الکترونیکی چیست؟
2.چه پیشنهادهایی برای بهبود راهبردهای حاکمیتی در حوزه یادگیری الکترونیکی می توان ارائه داد؟
3.نقش یادگیری الکترونیکی در توسعه پایدار چیست؟
4.نقش یادگیری الکترونیکی در جهاد اقتصادی چیست؟
5.یادگیری الکترونیکی چه نقشی در ارتقا کیفی سازمانها و توسعه یادگیری مستمر می تواند داشته باشد؟

محور ششم: کاربردها و مورد کاوی در نظام یادگیری الکترونیکی
1.کاربردهای یادگیری الکترونیکی برای بزرگسالان و گروه های خاص چیست؟
2.کاربردهای یادگیری الکترونیکی برای افراد دارای معلولیت های خاص چیست؟
3.کاربردهای یادگیری الکترونیکی در شکوفاسازی تخصص های ویژه چیست؟
4.چه خط مشی ها و سیاست هایی باید در راستای ارتقا یادگیری الکترونیکی در جامعه در نظر گرفته شود؟
5.نقش یادگیری/یاددهی الکترونیکی و تشکل حرفه ای یادگیری در ارتقای کارآفرینی چیست؟مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی