چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی، آذر ماه 88

چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی

International Conference on E-learning

چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران - مرکز آموزش الکترونیکی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس

1.رویکردها و تکنیک های طراحی محتوی آموزشی.
2. سازمان و مدیریت آموزش الکترونیکی.
3. زیرساخت های فناوری در حوزه ی آموزش الکترونیکی.
4. زیر ساختهای فرهنگی- اجتماعی برای آموزش الکترونیکی.
5.بومی سازی آموزش الکترونیکی.
6.استانداردهای آموزش الکترونیکی.
7.سیستمهای مدیریت آموزش الکترونیکی.
8.سنجش و ارزیابی در آموزش الکترونیکی.
9. مورد کاوی در توسعه آموزش الکترونیکی.
10. مورد کاوی موانع و چالشهای آموزش الکترونیکی.
11.بهداشت روانی در آموزش الکترونیکی.
12.تربیت نیروی انسانی برای آموزش الکترونیکی.
13.روشهای پژوهش در آموزش الکترونیکی.
14.مباحث حقوقی مالکیت معنوی در آموزش الکترونیکی.
15.اقتصاد آموزش الکترونیکی.
16.آموزش الکترونیکی و تجارت الکترونیکی.
17.توسعه منابع انسانی به کمک آموزش الکترونیکی.
18.کلیه زمینه های بین رشته ای در آموزش الکترونیکی.مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی