پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، آذر ماه 89

پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

The 5th National and 2nd International Conference on E-Learning and E-Teaching

پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی مراجعه فرمایید.


دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری یادگیری الکترونیکی در دو بخش برای ارائة مقالات در قالب سخنرانی و یا به صورت پوستر برگزار می‌کند. تأکید کنفرانس بر جنبه‌های بنیادی، کاربردی، راهبردی، و توسعه‌ای یادگیری الکترونیکی و تکیه بر آموزش مداوم است، به همین دلیل کنفرانس امسال شعار "یادگیری الکترونیکی: ز گهواره تا گور دانش بجوی" را بعنوان شعار کنفرانس انتخاب نموده است. از تمامی محققین و دانشگاهیان در زمینه‌های مختلف مهندسی و تعلیم و تربیت و مرتبط با عناوین این کنفرانس دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس از طریق تبادل نظر و مشارکت در یافته‌های علمی، پژوهشی، و کاربردی خود، موجب غنای بیشتر کنفرانس و نیل به اهداف آن باشند.
 
محورهای اصلی کنفرانس
حوزه 1: جنبه‌های مهندسی و فناورانه در یادگیری الکترونیکییادگیری تطبیقی و شخصی شده
محیط‌های همکاری مجازی
نگاشت مفهوم ( ساختار، مصورسازی و ارزیابی)
کاربردهای داده‌کاوی در یادگیری الکترونیکی ( گزارمان، خلاصه‌سازی، متن کاوی و  ...)
محیطهای یاریگر یادگیری الکترونیکی (کتابخانه‌های الکترونیکی، آزمایشگاه‌های مجازی، انتشارات الکترونیکی و  ...)
ایجاد و توسعه محتوای یادگیری الکترونیکی ( روش‌شناسی، استانداردها، هستان‌نگاریها، ابزارهای پدیدآوری و...)
سخت‌افزار، نرم‌افزار، سکوها، شبکه‌ها، رسانه‌ها و درگاه‌های یادگیری الکترونیکی
مربی الکترونیکی، آموزشیار الکترونیکی و راهنمای الکترونیکی (هوشمند و عاطفی)
کنسولهای بازی و بازی‌های آموزشی به عنوان ابزارهای یادگیری الکترونیکی
سامانه‌های مدیریت محتوای یادگیری (سامم) و سامانه‌های مدیریت یادگیری(سامد)
یادگیری سیار
فنون ارزیابی و ارزشیابی برخط
مدل‌سازی یادگیرنده و سامانه‌های توصیه‌گر در یادگیری الکترونیکی
مباحث امنیت، تقلب و اعتماد در یادگیری الکترونیکی
فناوری‌های یادگیری وب بنیاد ( خدمات وب، نشان‌گذاری، ویکی ها، وب نوشتها و ...)
حوزه 2: یادگیری/ یاددهی: طراحی، روش‌شناسی و ارزیابیمبانی نظری محیط های یادگیری الکترونیکی
طراحی آموزشی
طراحی و توسعه برنامه‌های آموزشی و دوره‌های الکترونیکی
طراحی و توسعه یادگیری تلفیقی
طراحی یادگیری مبتنی بر مساله و مشارکتی
طراحی یادگیری خود راهبر  
طراحی یادگیری مداوم
الگوهای جدید یادگیری و تدریس الکترونیکی
طراحی یادگیری سیار
ارتقای تعلیم و تربیت با یادگیری الکترونیکی
نظریه‌های نوین آزمون و آزمونگری الکترونیکی
ارزشیابی یادگیری یادگیرندگان
روش های ارزشیابی در محیط های یادگیری تلفیقی
ارزشیابی به کمک رایانه
حوزه 3: سیاست‌های تضمین کیفیت، ارزشیابی و اعتبارسنجی در یادگیری الکترونیکیدسترسی کاربران کم توان جسمی به یادگیری الکترونیکی
سنجش و اعتبارسنجی دوره‌ها و مؤسسه‌های یادگیری الکترونیکی
سنجه‌های محک‌زنی نظام یادگیری الکترونیکی
تجربه‌های مطلوب در ارزشیابی یادگیری الکترونیکی
ارزشیابی درس، برنامه و سایر عوامل
محک‌ها و استانداردهای یادگیری الکترونیکی
تجربه‌های مطلوب و نو پدید
ارزشیابی برای بهبود کیفیت
مدیریت کیفیت در یادگیری الکترونیکی
تضمین کیفیت: به رسمیت شناختن، اعتبارسنجی، تأییدصلاحیت
استانداردها و تعامل‌پذیری
ارزشیابی مدرسان در یادگیری الکترونیکی
آزمون و ارزشیابی سامانه‌های یادگیری الکترونیکی
حوزه 4: جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی در نظام یادگیری الکترونیکییادگیری مشارکتی و اجتماعات یادگیری
ایجاد اجتماع برمبنای یادگیری الکترونیکی
یادگیری وابسته به متن
همکاری صنعت و جامعه در آموزش
یادگیری از دور و الکترونیکی در ابعاد جهانی
همتایان بین‌المللی در تدریس
شبکه‌های دانش و یادگیری
سازمانهای یادگیرنده
یادگیری مادام‌العمر:کاراموزی و توسعه مداوم
مباحث تاریخی و فرهنگی در یادگیری الکترونیکی
نگرشهای فرهنگی و پذیرش فناوری
مباحث اخلاقی در نظام یادگیری الکترونیکی
ابعاد جامعه شناختی و روان شناختی در یادگیری الکترونیکی
حوزه 5: جنبه‌های راهبردی در یادگیری الکترونیکینوآوریهای بافتاری (دسترس پذیری- مقیاس پذیری- کاربردپذیری وپایدارپذیری)
یادگیری الکترونیکی و جهانی شدن
مدیریت پروژه‌های یادگیری الکترونیکی
سیاست‌های دولت برای ارتقای آموزشهای مبتنی بر فناوری
یادگیری الکترونیکی و توسعه پایدار
چالشهای بین‌المللی در آموزش عالی
الگوهای نوین مدیریتی در آموزش
نرم افزارهای منبع باز و نقش آنها در آموزش قرن 21
همکاریهای دوجانبه و شبکه‌ای در آموزش عالی
اقتصاد آموزش
معیارهای کیفیت در آموزش قرن 21
  راهبردهای نوین در اموزش و یادگیری
چالشها و روندهای سیاست‌گذاری در یادگیری الکترونیکی
حوزه 6: کاربردها و موردکاوی در نظام یادگیری الکترونیکیکاربردهای صنفی
عوامل کلیدی موفقیت درنظام یادگیری از دور
یادگیری الکترونیکی برای بزرگسالان، گروه‌های خاص، آموزش در خانه و زندان
یادگیری الکترونیکی برای کم‌توانان وناتوانان جسمی
یادگیری الکترونیکی در رشته‌های مختلف دانشگاهی
تجربه‌های موفق یادگیری الکترونیکی
تجربه‌های اشتباه در یادگیری الکترونیکی
کاربردهای دولتی یادگیری الکترونیکی
کاربردهای یادگیری الکترونیکی در پزشکی و سلامت
آموزش عالی
ابتکار عمل‌های بین المللی و دستاوردها
یادگیری غیررسمی (جامعه و خانه)
برنامه‌های میان رشته‌ای برای آموزش از دور
مدارک مشترک تحصیلی
موسسه‌های حرفه‌ای و غیرانتفاعی
خدمات پشتیبانی از یادگیرندگان
آزمایشگاه‌های مجازی( نمونه‌ها، معماری و سازمان )
دانشگاه‌ها و کلاس‌های مجازی
راهنمایی شغلی و بازآموزی حرفه‌ای
آموزش در محل کار (کارآموزی)
 

کنفرانس در نظر دارد نسبت به معرفی رساله های دانشجویان دکترا در یک نشست اختصاصی اقدام نماید. در این نشست دانشجویانی که پروژه رساله دکترای خود را به تصویب نهایی رسانده اند می توانند پس از اخذ تائیدیه استاراهنما و ارائه یک چکیده مبسوط نسبت به شرکت در این جلسه اعلام آمادگی نمایند. پروژه های برتر ارائه شده در این نشست که در قلمرو اهداف کنفرانس نیز باشد مورد قدردانی و تشویق قرار خواهند گرفت.

مقالات منحصراً به زبان فارسی تهیه و ارسال شوند. مقالات باید نشان دهنده کار جدید بوده و قبلاً در مجموعه مقالات کنفرانس و یا در مجله دیگری چاپ نشده باشند. ارسال همزمان به دیگر کنفرانس‌ها و مجلات مجاز نمی‌باشد و موجب رد شدن مقاله در هر مرحله که مشخص شود خواهد شد.
 ارسال مقالات در قالب PDF و WORD (حداکثر 8 صفحه)، با اندازه فونت 11 و با فاصله خطوط تک خطی، فقط به صورت الکترونیکی و از طریق سایت کنفرانس انجام شود. بری هر مقاله پذیرفته شده، حداقل یکی از مؤلفین باید ثبت نام نموده و مقاله را در کنفرانس ارائه کند. در غیر اینصورت، آن مقاله در مجموعه مقالات چاپ نخواهد شد. مجموعه مقالات کنفرانس روی لوح فشرده در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی