سومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک، آذر ماه ۱۳۸۷

سومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک

03nd International Conference on E-learning

سومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ توسط ،سازمان مديريت صنعتي برگزار گردید.