هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، بهمن ماه ۱۳۹۱

هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

The 7th International Conference on E-Learning and e-Teaching (ICELET 2013)

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شیراز،انجمن یادگیری الکترونیکی ایرانانجمن يادگيري الكترونيكي ايران ، دانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.