دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک

دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک

02nd International Conference on E-learning

دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۶ تا ۲۵ آذر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک