هشتمین کنگره سرامیک ایران

هشتمین کنگره سرامیک ایران

08th Iranian Ceramic Congress

هشتمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط انجمن سرامیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره سرامیک ایران